REKLAMA

Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa

ROZSZCZEP KRĘGOSŁUPA (Spina Biffida)

1.To niedorozwój i zaburzenie łączenia punktów kostnienia trzonów i łuków kręgów prowadzące do powstania szczeliny.
2.Jest wynikiem braku czasowej koordynacji etapów rozwoju uk.komorowego.

Obrazek - Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa

Przyczyny powstania :

 • j.w przepuklinie oponowo-rdzeniowej
 • nieprawidłowości chromosomalne
 • przyjmowanie kw.walproinoweo
 • przyjmowanie leków przeciwdrgawkowych
 • hipertermia : nadużywanie solarium
 • czynniki środowiskowe

Charakterystyka :

 • Jest przyczyną wtórnego do porażenia rdzenia kręgowego upośledzenia funkcji motorycznych dzieci.
 • Pod względem częstości występowania wad wrodzonych zajmuje II miejsce po zespoleDowna
 • Dotyczy najczęściej odcinka L5-S1 ale może dotyczyć każdego odcinka
 • Charakteryzuje się występowaniem uzewnętrzniającego się worka przepuklinowego w okolicy grzbietowej ( podział ze względu na zawartość )
 • Przy umiejscowieniu przepukliny w odcinku C-Th występuje porażenie spastyczne.
 • Przy umiejscowieniu przepukliny w odcinku L-S występuje porażenie wiotkie.

Rodzaje rozsczepu :

1. Jawny rozszczep – jeśli wadzie towarzyszy niedorozwój rdzenia kręgowego i jego osłon Przez ubytek w łukach tworzy się uwypuklenie przepukliny utworzeonej z opon,rdzenia kręgowego wypełnionej płynem mózgowo-rdzeniowym .Inna nazwa to otwarty roszczep.
2. Ukryty rozszczep – jeśli wadą dotknięty jest tylko uk.kostny bez tk.nerwowej i opon. Inna nazwa to zamknięty rozszcep.( spina biffida occulata)

Najczęściej umiejscawia się w odcinku L-S. Nie stwierdza się objawów klinicznych.

Objawy :

 • skóra zabarwiona
 • owłosienie
 • uwypuklenie tk.tłuszczowej
 • torbiele

Obrazek - Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa

Inny podział rozszczepu :

1) TYLNE – w których niedochodzi do zespolenia tylnej części łuków kręgów i niewytworzenia wyrostka kolczystego
2) PRZEDNIE – najczęściej w od.C-Th jest to szczelina dzieląca trzon lub kilka kręgów na równe niejednorodne części
3) CAŁKOWITE – rzadkie, obejmują zarówno łuki jak i trzony

Pod względem zawartości worka przepuklinowego wadę można podzielić na :

 • Meningocele ( spina biffida cystica) – przepuklina oponowa
 • Myelocele – przepuklina rdzeniowa
 • Meningomyelocele - przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Lipomeningocele – przepuklina oponowo-tłuszczowa

Obrazek - Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa

1.Meningocele

 • w miejscu rozszczepu występuje tylko uwypuklenie opony ; twardej, pajęcznej
 • miejsce to pokryte jest skórą
 • rzadko występują zmiany neurologiczne

Obrazek - Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupaObrazek - Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa

2.Myelocele

 • widoczna w postaci ciemnoczerwonej płyty rdzeniowej na poziomie skóry
 • występują ciężkie zaburzenia neurologiczne
 • występują wady wrodzone np.stopa końsko-szpotawa,dysplazja stawów biodrowych,przykurcze wyprostne,wodogłowie

3.Meningomyelocele

 • opisana w pliku przepuklina oponowo-rdzeniowa

4.Lipomeningocele

 • powierzchniowa masa tk.tłuszczowej znajduje się w dolnej części odcinka L-S
 • nie występują w niej objawy neurologiczne
 • nie występuje wodogłowie
 • występuje osłabienie funkcji jelit i pęcherza moczowego

Obraz zaburzeń może być :

 • symetryczny
 • asymetryczny
 • całkowity
 • częściowy
 • zawsze trwały

Poziomy uszkodzenia i charakterystyka dysfunkcji :

I ) Uszkodzenie rdzenia w odcinku piersiowym ( Th)

 • należy do wysokich uszkodzeń rdzenia
 • brak odruchu rdzeniowego
 • występują wiotkie kkd
 • występowanie „żabich nóg” ( odwiedzione,zrotowane na zewnątrz i zgięte w st.kolanowym i biodrowym)
 • występuje przykurcz zgięciowy w st.kolanowym
 • stopa ustawiona końsko
 • przy pozostawianiu dziecka w pozycji na wznak może dojść do zaniku mięśni i pozostałych tk.miękkich
 • utrwalenie się podeszwowego zgięcia stopy ( występuje u dzieci z całkowitym porażeniem kkd)

ZAPOBIEGANIE

 • ułożenie na brzuchu
 • gimnastyka zakresu ruchu w st.biodrowym, kolanowym
 • owijanie kkd bandażem w wyproście i odwiedzeniu

II) Uszkodzenie rdzenia w odcinku L1-L3

 • należy do wysokich uszkodzeń rdzenia
 • silne mięśnie zgincze i odwodziciele st.biodrowego, pozostałe mięśnie słabe
 • występuje przykurcz wyprostny w st.kolanowym
 • występuje stopa końska , końsko-szpotawa,koślawa
 • często występuje podwichnięcie i przemieszczenie w st.biodrowym

III) Uszkodzenie rdzenia w odcinku L4-L5

 • należy do niskich uszkodzeń rdzenia
 • silne mięśnie zginacze i przywodziciele
 • uszkodzenie to zagrożone jest wczesną dyslokacją lub późniejszym podwichnięciem
 • często występuje wada stóp końsko-szpotawa

IV) Uszkodzenia rdzenia w odcinku kości krzyżowej (S)

 • duża sprawność mięśni
 • rzadko występuje podwichnięcie biodra
 • rzadko dochodzi do przykurczów w st.biodrowych
 • występują niewielkie zaburzenia chodu
 • mniejsze ryzyko wystąpienia wodogłowia

Rehabilitacja :

Plan rehabilitacji ustalony jest w zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia i rozległości porażeń.
Pierwsze leczenie obejmuje

 • zamknięcie rany w ciągu 72h od porodu (zapobiegamy w ten sposób infekcjom rdzenia kręgowego)
 • leczenie wodogłowia ( wszczepienie przetoki odbarczającej)
 • cewnikowanie uk.moczowego

Plan usprawniania zależny od wieku:

 • profilaktyka odleżyn, przykurczów , zniekształceń
 • bierne zabezpieczanie porażonych stawów przed zwichnięciem, uszkodzeniem
 • stabilizacja st.biodrowych
 • stymulacja rozwoju czynności ruchowych
 • pionizacja
 • nauka chodu
 • utrzymanie i doskonalenie sprawności

U dzieci z uszkodzeniem od.Th terapia polega na :

 • wzmocnieniu mięśni tułowia, obręczy barkowej i kkg
 • stosowanie ćwiczeń kształtujących utrzymanie równowagi
 • pionizacja w aparatach stabilizujących
 • ćw.bierne kkd

U dzieci z uszkodzeniem od.L i S terapia polega na :

 • wzmacnianiu mm.tułowia i kkg
 • usprawnianiu mm obslugujących stawy kkd
 • ćw.równoważne ( piłka, wałki, równoważnia)

Stosowanie metody NDT-Bobath według założeń :

 • hamowanie patologicznych odruchuów wczesnodziecięcych
 • ułatwienie fizjologicznych wzorców ruchowych
 • stymulacja rozwoju psychoruchowego

Usprawnianie :

Można rozpocząć we wczesnym przedoperacyjnym okresie zanim rana zostanie zamknięta w celu ustalenia poziomu uszkodzenia rdzenia
1) Ręczna ocena mięśni
2) Badanie zakresu ruchu
3) Badanie czucia

Usprawnianie dorastającego dziecka :

 • kontynuowanie aktywności, która poprawia pozycjonowanie i utrzymanie równowagi głowy i tułowia
 • ćwiczenia w siadzie stymulujące utrzymywanie równowagii (poprawiają kontrolę głowy i tułowia, dostaracza doświadczeń oko-ręka)
 • stosowanie odpowiednich pozycji trzymania , noszenia

Bibliografia :
Zębaty&Weiss – Fizjoterapia
Tecklin – Fizjoterapia pediatryczna
Wośko – Problemy ortopedyczno-rehabilitacyjne u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową Nowotny – Zarys rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu http://www.spinabifidamoms.com/english/about.html http://www.spineuniverse.com/displayarticle.php/article234.html
Rysunki A.D.A.M

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: