REKLAMA

Spis leków

Acebutolol – β adrenolit.(LBA)
Acyklowir- p/wirus.Zowirax
Adenozyna – broker chlorkowy,przeciwarytm. Ąlfentanyl – oipioid;agonist. Aldehydy;glutarowy – odkażaj.
Aldesan E – sterylizacja narzedzi chirurg. Alkohol; etylowy;izopropylowi -odkażajacy Alkuronium – zwiotczający mm prążk.,niedepolaryz Alprazolam – benzodiazepiny/anksjolityczne Amantadyna – dział.dopaminergiczne + cholinolityczne na obwodzie
Amfoterycyna – p/grzyb. antybiotyk Amiloryd – moczopędny,oszczędzaj.K+ AMINOGLIKOZYDY (głG-)
*I g;Streptomycyna,Neomycyna(gruzlica,zakaż skóry, oka,biegunki bakter)
*II g;Gentamycyna,Tobramicyna,Amikacyna (zakaż.ukł.pokarm.,gronkowiec,zap.opon mózg,posocznica) Amiodaron – broker K+,przeciwarytm./szkodl Amitryptydyna – ‘nieselektywne’inhibit.wychwytu noradren.
i serotoniny,p/depres.
Amocid 2000 – fenol, bakteriob.prątki gruźlicy,grzybob.
Atenolol - β adrenolit.
Atrakurium – zwiotczający mm prążk.,niedepolaryz
Atropina – cholinolityk
Arosept – odkaż.sprzętu med.
Benserazd – hamuje przemiane lewodopy poza OUN
Benzhydraminum hydrochloricum – (Aviomarin)
l.przeciwhistaminowy
Benzokaina – zniecz.msc,powierzch Betanechol – cholinomimetyk,ester choliny Betaxolol –βadrenolit.
Bisoprolol – βadrenolit.
Bretylium – broker K+,przeciwarytm Bromokryptyna – dział. dopaminergiczne Bupiwakaina – zniecz.msc,przewod. Buprenorfina - opioid,agonist-antagonist. Celokoksib - NLPZ
CEFALOSPORYNY-antybitykiβ-laktamowy posocznice,zakaż,dr.oddech,mocz.,żółć,opon mózg.,rzeżączka)
*I g; Cefradyna,Cefazolina
*II g; Cefuroksyn,Cefamanodol,Cefaklor
(paciorkowce,gronkowce,G-)
*III g; Cefotaksym,Ceftriakson(G-,)
*IV g; Cefepim,Cefpirom(leczenie zamkniete,ciężkich zakażeń) Cefotaksym – cefalosporyny,IIIgener.,zap.opon mózg Ceftrakson – cefalosporyny,IIIgener.,
Chinidyna – przeciwarytm.,hamuje Na+,dł repolaryz., dł OT
CHINOLINY – (bakteriobójcze,G-)
*I g; Kw.Nalidyksowy,Oksolinowy,Pipemidowy,Cynoksacyna
*II g; Ofloksacyna,Cyprofloksacyna,Norfloksacyna,Pefloksacyna,
*IV g; Moksyfloksacyna
Chloramfenikol – antybiotyk,(bakteriostat.,G+,G-, dur,padur brzuszny)
Chlordiazepoksyd – benzodiazepiny/anksjolityczne
Chlorek benzalkonium-Sterinol – detergent, odkaż.bł.śluzowych Chlorek suksametonium – zwiotczający mm prążk,depolaryzuj. Chlorhedsydyna – biguanid, gram+,odkaż,skóry przed
zabiegiem chirurg.
Chloroprokaina – zniecz.msc,nasiękowe Chloropromazyna – l.neuroleptyczne,poch.fenotiazyny, wymioty ciężarnych,p/psychot.,uspokaj.
Cinnrizina – otępienia poch.naczyniowego
Cyklobarbital – barbituran o śr. dział.
Deanol – l.nootropowy,p/depres.,koncentracja Delawirydyna – nienukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
Desfluran – anestetyk wziewny
Desson – syntetyk fenolu/gram+,rece,pochwa
Diazepam – zniecz.ogólne,dożylne,p/lękowo,benzodiazepiny
/anksjolityczne
Dibenzepina – ‘mieselekt.’inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depres
Digoksyna – glikozydnasercowy,broker chlorkowy Dihydralazinum – azotan,nasercowo Dihydroergotamina – adrenolityk,α,alkaloid sporyszu Dihydroergotoksyna – adrenolitykα,alkaloid sporyszu, w otępieniach poch.naczyniowego
Diklofenak – NLPZ kw. arylooctowy
Diltiazem – broker Ca+ przeciwarytm.
Didanozyna – nukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
Dioperidol – neuroleptyk,poch butyrofenonu Dishand – odkaż.skóre chirurgów i personelu med. Dizipramina – ‘nieselekt.’inhibit.wychwytu noradren. i serotoniny,p/depres
Dizopiramid – przeciwarytm.,hamuj Na+ ,dł repolaryz.,
dł OT/szkodl
Dobutamina – adrenomimetyk, r-ptoryβ1
Dofetilid – broker K+ przciwarytm.
Doksakurium – zwiotczaj. mm prążk.,niedepolaryzuj.
Doksepina – ‘nieselekt.’inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depres
Domperidon – zmniejsza obwodowe dział lewodopy
Dopomina – α adrenomimetyk
Efedryna – adrenomimetyk,średnio pobudzaj. Enalapril – ACEI inhibit.konwertazy angitensynowej Epinefryna – (Adrenalina) α adrenomimetyk
Ergotamina – adrenolityk,α<alkaloid sporyszu Estazolam – benzodiazepiny/anksjolityczne Etidokaina – znieczul.przewod.
Etomidat – niebarbiturowy l. zniczul.dożyln.
Fenobarbitar – barbituran o dł. dział. Fenol-kw.karbolowy- w stomatologii Fenoterol – adrenomimetyk,r-ptoryβ2
Fentanyl – opioid agonist. Fenylefryna – α adrenomimetyk Fenylobutazon - NLPZ
Fenytoina - + w niedotlenieniu mm serca,skracaQT Fizostygmina – cholinomimetyk, inhib. AChE Flekainid – silny wpł na kanał Na+/szkodl Flufenazyna – neuroleptyk,poch.fenotiazyny
Flumazenil – antagonista benzodiazepin Fluoksetyna – select.inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depress.
Formoterol – adrenomimetyk,r-ptoryβ2
Foskarnet- (Foscavir)p/wirusowe
Furazolidon – antybiotyk,poch.furanu(zakaż.żołądk-jelit)
Furosemid - moczopędny,diuretyn pętlowy Gancyklowir – (Cymovene)p/wirusowe,cytomegalia Granisetron - p/wymiotny,blokuj.r-ptory serotoninowe Halazon – chlor.,uzdatnianie wody pitnej w war polowych Haloperiod – l.neuroleptyczny,+p/wymiotny Heksachlorofen – fenol, bakteriostat. w mydle
Holotan – anestetyk wziewny
Homatropina - cholinolityk
Hioscyna bromowodorem - cholinolityk Hydrochlotiazyd – moczopędny,tiazyd Hydroksyzyna – uspokajaj.słabe dział.anksjolityczne Ibulitid – broker K+,przeciwarytm
Ibuprofen - NLPZ
Imipenem – karbapenemy,antybiotykiβ-laktamowe Impramina – ‘nieselektywne’inhibit.wychwytu noradlen. i serotoniny,p/depres
Indinawir – inhibitor proteazy HIV Idoksurydyna – p/wirusowe,rogówki,opryszczka Indometacyna - NLPZ
Interferon alfa – p/wirusowy,zapal.watrobyBC
Ipratropium - cholinolityk Izofluran – anestetyk wziewny Izoniazyd – w gruzlicy
Izoprenalina – adrenomimetyk,r-ptory β1 β2
Jod-Jodum – bakterio;grzybobójczo
Jodyna-Tinctura Jodi – odkaż.nieuszkodz.skóry Karbachol – cholinomimetyk,ester choiny Karbamazepina – profilaktyka nawrotów depresji,
+p/padaczce
Karbapenemy – antybiotykβ-laktamowy,(G+,G-)
l.ost.szansy,ciężki przebieg,zakaż.oporne na inne antybiot. Karbidowa – hamuje przemiane lewodopy poza OUN Karwediol - adrenolitykβ
Kaptopril – ACEI inhibit.konwertazy angiotensynowej
Ketamina - anestetyk
Klomipramina –‘nieselkt.’inhibit.wychwytu noradren. i serotoniny,p/depres.
Klonazepam – benzodiazepiny/anksjolityczne
Klonidyna - αadrenergiczny
Klorazepat – benzodiazepiny/anksjolityczne Klotrimazol – syntetyczny p/grzybiczy Klozapina – atypowy lek neuroleptyczny,
w schizofreniach lekoopornych
Kodeina -= opioid agonist.
Kokaina – znieczul.msc,powierzchni. Krezol – fenol, p/drobnoustrojom jelitowym Kw.acetylosalicylowy – hamuje inhibitory konwertazy angiotensynowej(ACEI),NLPZ
Kw.benzoesowy – kw.org,konserwuje sopżywke
Kw.mlekowy – flora bakteryjna pochwy Kw.octowy 6% - do przepłukiwań pochwy Kw.salicylowy – grzyb.zakaż.skóry Kw.walproinowy – profilaktyka nawrotu depresji
Kwetiapina – atypowy neuroleptyk,powin.alfa1-adrenerg. I H1-histaminowych
Labetalol adrenolitykβ
Lamiwudyna – nukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
Lanatosid C – glikozy nasercowy Lewomepromazyna – neuroleptyk,poch fenotiazyny Lewodopa – naturalny prekursor dopaminy/Parkinson Lidokaina słabo na Na+,przy niedotlenieniu mm sercowego, krQT/szkodl,znieczul.msc.powierzchn.nasięk.,przewod. Linkozamidy – antybiotyk,G+,KLindamycyna
(dla os uczulonych na penicyliny,gronkowiec kości, zap.gardłąa,ucha środk)
Lorazepam – benzodiazepiny/anksjolityczne
*Lozartan – antagonista r-ptora angiotensynowego Lormetazepamum – benzodiazepiny/anksjolityczne MAKROLIDOWE antybiotyki – bakteriostat.G+ zakaż.dr.oddech.,żółć,rzeżączka,kiła)
*I g; Erytromycyna,Spiromycyna
*II g; Roksytro-,Azytro-,Klarytromycyna Matusan – biguanid, odkaż,gram+;-;grzyby Medazepam – benzodiazepiny/anksjolityczne Meklofenoksat – l.nootropowy,Alzheimer,Parkinson
Meksyletyna - +w niedotl.mm serca, skracaQT,słabo na Na+
Meloksykam - NLPZ
Mepiwakaina – zniecz.msc przewod.
Meropenem – karbapenemy,antybiotykiβ-laktamowe
Metoksyheksikal – barbituran,kr działan,zniecz.ogólne dożyln
Metoprol - adrenolitykβ
Metronidazol – antybiotyk,poch nitroimidazolu
(uszkodz.DNAdrobnoustr.) Metylfenobarbital – barbituran,p/drgawkowy Metylodigoksyna – glikozyd nasercowy Metylodopa – l.sympatykolityczny
Mikonazol – syntetyczny p/grzybiczy
Midozolam – benzodiazepiny/anksjolityczne
Minocyklina – antybiotyk tetracyklin
Mitrazapina – l.noradrenergiczny i serotoninergiczny, p/depres.,uspokaj.
Mizadolam - benzodiazepiny
Moklobemid – inhibitor MAO,p/depres.,wieku podeszł. Moksonidyna – adrenomimetyk,pobudz.r-ptor imidazolowy Monobaktamy – antybiotykβ-laktamowe,(G+) zakaż.dr.oddech,moczowych,szpiku,opon mózg,rzeżączka
Aztreonam
Mononit – azotan,nasercowo
Morfina – opioid,agonist.
Nadtlenek wodoru – utleniacz,
Nadmanganian potasu – utleniacz,drażni tkanki
Nalbufina – opioid agonist-antagonist. Nalokson – antagonista opioidowy Natamycyna – antybiotyk p/grzybiczy Neostygmina – cholinomimetyk,inhib. AChE Neospasmina – l.ziołowy uspokaj.
Neuroleptaanalgezja – neuroleptyk,poch.butyrofenonu
Newirapina – nienukleozyd.inhib.odwrotnej transkryptazy HIV
Niergolina – otępienie poch.naczyniowego
Nifuroksazyd – antybiotyk,poch furanu(zakaż.żołądk-jelit) Nitrozepam – benzodiazepiny/anksjolitycze Norepinefryna – (noradrenalina) α adrenomimetyk Nystatyna – antybioty p/grzybiczy
Oksprenolol -β adrnolityk
Olanzapina – atypowy neuroleptyk,powinow.do r-ptora 5-HT2A i D4
Ondansetron – broker r-ptory serotoninowe 5-HT3,
opanowanie wymiotow po chemio;radioterapii;operacjach
Opipramol – ‘nieselekt.’inhibit.wychwytu noradrenal. i serotoniny,p/depres
Orcyprenalina - adrenomimetyk,r-ptory β1 β2
Pankuronium – zwiotczaj. mm prążk,niedepolaryzuj.
Paracetemol - NLPZ
PENICYLINY – antybiotykiβ-laktamowe
*naturalne(G+)P;Benzylowa,Prokainowa,Benzatynowa
,Fenoksymetylo-,Penicylina(paciorkowiecukl.oddech, wsierdzia,reumatyzm,róża,rzeżaczka,opony mózg
*izoksazoliowe(G+)Ampi-,Kloksa-,Dikloksa-,Flukloksacylina
(zakazenia drog oddech,żółć.)
*o szerokim zakr.działania(G+,G-) aminopenicyliny:Ampicylina,Amoksycylina (zap.dr.żółłć.,moczowych,ucha środk.,skórytk.miękkich) karbenicylina: Karfecylina(zakaż.dr.moczowych,oddech., opon mózg,po zab.chirurg.posocznica

*działaj.na pałeczki ropy błękitnej(G+,G-)

Ttikar-,Azlo-,Merlo-,Piperacylina Pentazocyna – opioid agonist-antagonist. PEPTYDOWE antybiotyki –
*Glikopeptydy; Wankomycyna
(gronkowiec,paciorkowiec,oporność na inne antybiot) Teikoplanina(G+,zaburz.ukł.immunolog) Bacytracyna
*Streptograminy; Pristinamycyna(paciork.,gronkow.,gonokoki)
Perindopril – ACEI inhib.konwertazy angiotensynowej Perfenazyna _ neuroleptyk,poch.fenotiazyny,psychozy alcohol. Petydyna – opioid agonist.
Pilokarpina – cholinomimetyk,alkaloid cholinomimet Piracetam – l.neootropowy,w zaburzeń.świdomości,psychozach Pirenzepina - cholinelityk
Pirydostygmina – cholinomimetyk,inhib. AChE Pirytynol – l.nootropowy,otępienia,alkoholizm Podtlenek azotu – anestetyk wziewny
Podchloryny –uwalnia chlor w CO2,odkaż.odchody
Prazosyna - adrenolitykα
Prokaina – znieczul.msc.nasięk.,przewod.
Prokainamid – przeciwarytm.,hamuj Na+ dł repolaryz.,dł OT Proksybarbal – uspokajaj.słabe dział.anksjolityczne Propafenon – przeciwarytm.
Propranolol - βadrenolityk Proscillaridyna – glikozy nasercowy Refokosib - NLPZ
Reserpina – l.sympatykolityczny
Rimfapicyna – w gruzlicy
Rimiterol – adrenomimetyk,r-ptoryβ2
Risperidon – neuroleptyk,nowszy
Ropiwakaina – znieczul.msc.przewod. Rybawiryna – p/wirusowe,ukł oddech Salbutamol – adrenomimety,r-ptoryβ2
Salmeterol – adrenomimetyk,r-ptoryβ2
Selgilina – hamuje monoaminooksydaze B,↑stęż.dopaminy
Septyl – syntetyk fenolu/pomieszczenia szpitalne
Sertralina – elekt.inhibit.wychwytu noradrenal.i serotoniny,p/depres
Sewofluran – anestetyk wziewny
Sole litu – profilaktyka nawrotów depresji
Sorbonie – azotan,nasercowo
Sotalol – βadrenolityk
Spironolakton – moczopędny,diuretyk oszczędzaj. K+
Streptomycyna – w gruzlicy
SULFONAMIDY – (bakteriostat.,G+,G-,nie dział.na grzyby,wirusy)
*krótko działaj. Sulfafurazol
*o specj.zastosow. Sulfasalazyna(przciwzap.,immunodepres.,RZS,)
Sulfacetamid(zapal.oczu,oparzenia)
*Ko-trimoksazol
Sulpiryd – atypowy neuroleptyk
Surfasept – odkaż.sprzęt
Temazepam – benzodiazepiny/anksjolitycze
Terazosyna – adrenolitykα1
Tetracykliny – antybiotyk *naturalne(nie stos.poza trądzikiem)
*zmodyfikowane(dł.okr.trwania)Minocyklina
Tianeptyna – l.noradrenergiczny i serotoninergiczny,p/depres. Tiopental – barbituran o kr.działaniu,zniecz.ogólne dożylne Torosemid – moczopędny,diuretyk pętlowy
Tramadol – l.opioidowy,agonist-antagonist
Trandolapril – ACEI inhib.tranwertazy angiotensynowej
Tioridazyna – neuroleptyk,poch fenotiazyny
Tritylperazyna – l.neuroleptyczne,wymioty pooperacyjne,błednikowe Tynidazol – antybiotyk,poch.nitroimidazolu(niszczy DNA drobnoustr.) Tyrol – fenol, bakterio;grzybobójcze
Verapamil – broker Ca+ przeciwarytm.
Wenlafaksyna – elekt.inhibit.wychwytu noradrenal.i serotoniny,p/depres.
Węglan litu – profilaktyka nawrotów depresji Zidowudyna – nukleozyd.inhib.odwrotnej transkrypt.HIV Zolpidem - benzodiazepiny

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: