REKLAMA

Stawy i mięśnie cz. 1

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

POŁĄCZENIA KRĘGOSŁUPA Z CZASZKĄ

Staw głowowy górny szczytowo potyliczny (articulatio atlantoocipitalis)

Dwa symetryczne stawy : kłykcie potyliczne + dołki stawowe górne kręgu szczytowego

Błona szczytowo potyliczna przednia i tylna

Prosty

Kłykciowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie głowy)

Oś strzałkowa

(zgięcia w bok)

Staw głowowy dolny szczytowo obrotowy (articulatio atlantoaxiales)

Dwa symetryczne st.szczytowo obrotowe boczne (prawy , lewy) : dołki stawowe położne na częściach bocznych kr.szczyt.

+pow.stawowe górne na trzonie kr.obrotowego

Dwa st.szczytowo obrotowe pośrodkowe (przedni i tylni) : P – pow.stawowa zęba kr.obrotowego + dołek zębowy łuku przedniego kr.szczytowego

T – pow.tylna zęba kr.obrotowego

+ pow.stawowa więzadła poprzecznego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego Więzadło wierzch. zęba

Więzadło skrzydłowate

Błona pokrywajaca

Prosty

Śrubowy

Jednoosiowy : Dookoła osi pionowej wzdłuż zęba kr.obrotowego

St.boczne – wzdłuż osi zęba (obsuwanie się pow.kr.szczytowego po kr.obrotowych) St.pośrodkowe – dookoła osi pionowej (ruch obrotowy)

POŁĄCZENIA ŻEBER Z KRĘGOSŁUPEM

Staw głów żebrowych (articulatio capiyumcostarum)

Pow.stawowa głowy żebra + dołek żebrowy dwóch sąsiednich kręgów

+ krążek międzykręgowy

Więzadło promieniste i śródstawowe głowy żebra

Sprzężony

Jednoosiowy: Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra

Stawy żebrowo poprzeczne (articulatio costotransrersariae

Pow.stawowa guzka zebra + dołek żebrowy wyrostka poprzecznego kr.piersiowego wyst. w zebrach I - X

Więzadło żebrowo poprzeczne i zebrowo poprzeczne górne i dolne

Sprzężony

Jednoosiowy: Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra

POŁĄCZENIA ŻEBER Z MOSTKIEM

Chrząstkozrost mostkowo zebrowy (synchondrios sternocostalis)

Wytwarzany przez chrząstke I żebra

Staw mostkowo żebrowy (articulatio sternocostaleo)

Żebra od II do VII

chrząstki żeber + wcięcie żebrowe (na trzonie mostka)

Więzadło mostkowo zebrowe promieniste Więzadło mostkowo żebrowe śródstawowe

OBRĘCZ KOŃCZYNY GÓRNEJ

Staw mostkowo obojcztkowy (articulatio sternocalvicularis)

Pow.st.konca mostkowego obojczyka

+ wciecie obojczykowe mostka wraz z przylegającą cześcią chrząstki I zebra

Krążek stawowy Więzadło mostkowo obojczykowe przednie i tylne Więzadło między obojczykowe Więzadło żebrowo obojczykowe

Kulisty

Wieloosiowy: Wysuwanie, cofanie Podnoszenie, Opuszczanie

Obrót dookoła osi długiej obojczyka

Staw barkowo obojczykowy (articulatio acromioclaviculari s)

Pow.stawowa barkowa obojczyka

+pow.stawowa wyrostka barkowego łopatki

Więzadło barkowo obojczykowe Więzadło kruczo obojczykowe (w.czworoboczne w.storzkowate)

Sprzężony

Wieloosiowy: Unoszenie i obniżanie wysuwanie, cofanie oraz nieznaczne ruchy obrotowe

Więzozrosty

Łopatki

Więz.kruczo barkowe:łaczy wyrostek kruczy i barkowy łopatki tworząc sklepienie st.ramiennego

Więzozrosty

Łopatki

Więz.poprzeczne łopatki górne:tworzy otwór przez który przebiega nerw podłopatkowy

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

KOŃCZYNA GÓRNA WOLNA

Staw ramienny (articulatio humeri)

Pow.stawowa głowy kości ramiennej

+ panewka stawowa (wydrążenie stawowe przechodzące w obrąbek stawowy)

Więzadło kruczo ramienne

Wiezadło obrąbkowo ramienne

Prosty

Kulisty

Wieloosiowy: Os strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)

Oś poprzeczna

(unoszenie prostowanie i zginanie ramienia)

Oś podłużna (nawracanie i odwracanie)

Staw łokciowy

(articulatio cubiti)

Icz. ramienno łokciowa (pow.stawowa bloczka kości ramiennej

+wcięcie bloczkowe kości łokciowej ) Iicz. ramienno promieniowa (pow.stawowa główki kości ramiennej

+ dwa stawy głowy kości promieniowej) IIIcz. promieniowo łokciowa (wcięcie promieniowe kości łokciowej + obwód stawowy głowy kości promieniowej)

Więzadło poboczne promieniowe i łokciowe

Więzadło pierścieniowate Więzadło czworokątne

Złożony (zawiasowo obrotowy)

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie)

os podłużna (odwracanie i nawracanie)

Staw promieniowo łokciowy dalszy (articulatio radioulnaris distalis)

Panewka (utworzona z wcięcia łokciowego kości promieniowej) Pow.wypukła (obwód głowy kości łokciowej)

Krążek stawowy

Prosty

Obrotowy

Jednoosiowy: Oś pionowa (nawracanie i odwracanie przedramienia)

STAWY RĘKI

Staw promieniowo nadgarstkowy (articulatio radiocarpea)

Panewka (utworzona przez pow.stawową nadgarstka kości promieniowej) + pow.wypukła (wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka z wyjątkiem kości grochowatej)

Więzadło międzykostne nadgarstka

Złożony

Epileptyczny

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie dłoniowe i grzbietowe ręki)

Oś dłoniowo grzbietowa (odwodzenie ręki w kierunku łokciowym i promieniowym)

Staw śródnadgarstko wy

(articulatio

mediocarpea)

Łączy kości szeregu bliższego i dalszego nadgarstka

Więzadło międzynadgarstkowe międzykostne

Pogłębiaruch stawu promieniowo nadgarstkowego

Staw międzynadgarst kowy

(articulatio

intercarpeae)

Występuje w obrębie szeregu bliższego i dalszego nadgarstka łącząc przylegające do siebie kości , jamy tych stawów otwierają się do stawu śródnadgarstkowego

Kość grochowata jest najbardziej ruchoma ze wszystkich miedzynadgarstkowych stawów , gdyż ma lużna

torebkę stawową

Staw ten łączy kość grochowatą z trójgraniastą

Staw nadgarstkowo śródręczny (articulationes carpometacarpeae)

Pow.stawowe dalsze kości szeregu dalszego nadgarstka + pow.stawowe bliższe podstaw kości sródręcza

Prosty

Płaski

Staw nadgarstkowo śródręczny kciuka siodełkowaty (articulatio carpometacarpea pollicis)

Pow.stawowa kości czworobocznej większej + pow.stawowa podstawy I kości śródręcza

Dwuosiowy: Oś dłoniowo grzbietowa (odwodzenie iprzywodzenie kciuka) Oś promieniowo łokciowa (przeciwstawianie i

odprowadzanie kciuka)

Stawy międzyśródręcz.

3 stawy (tworzą je zwrócone ku sobie pow.stawowe podstaw odII doV kości śródręcza)

Płaski

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

STAWY RĘKI CD.

Stawy śródręczno paliczkowe (aritculationes metacarpophalange ae)

II – V głowy kości śródręcza + dołki stawowe położone na podstawie członów bliższych palców

Więzadło poboczne Więzadło poprzeczne głębokie śródręcza

Prosty

Kulisty

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie palców)

Oś grzbietowo dłoniowa (przywodzenie i odwodzenie)

Staw śródręczno paliczkowy kciuka (articulatio

metacarpophalange

a pollicis)

Głowa kości I śródręcza + dołek stawowy na podstawie paliczka kciuka

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie kciuka)

Stawy miedzypaliczko we

(articulationes

interphalangeae manus)

Łączą paliczki każdego palca (w kciuku 1 w pozostałych po 2 stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze)

Więzadła poprzeczne

Prosty

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie)

OBRĘCZ KOŃCZYNY DOLNEJ

Staw krzyżowo biodrowy (articulatio sacroiliaca)

Pow.stawowa (utworzona przez pow.uchowatą kości krzyżowej i miednicznej)

Więzadla bezpośrednie (krzyzowo biodrowe:brzuszne grzbietowe międzykostne) Więzadła pośrednie (biodrowo lędzwiowe, krzyżowo guzowe, krzyżowo kolcowe)

Póścisły

Bardzo mała ruchomość

Spojenie łonowe (symphysis pubica)

Bezpośrednie połączenie kości miednicznych od przodu pow.spojeniowe pokryte chrząstką szklistą do której przymocowany jest krążek międzyłonowy

Więzadło łonowe górne i łukowate

Ruchomośc jest bardzo mała , gdyż ograniczają ją stzwy krzyżowo biodrowe

Błona zasłonowa (membrana obturatoria)

Zamyka otwór zasłoniony, tylko w górnej części pozostawia wolną przestrzeń przekształcając bruzdę zasłonowa w kanał zasłonowy, poprzez który wychodzą z miednicy nerwy i naczynia zasłonowe

Więzadło pachwinowe (ligamenta inguinale)

Rozpięte miedzy kolcem biodrowym przednim górnym a guzkiem łonowym (bruzda pachwinowa)

wraz z brzegiem przednim miednicy ograniczają przestrzeń dla przejścia mieśni, naczyń i nerwów z jamy brzusznej na kończynę dolną

KOŃCZYNA DOLNA WOLNA

Staw biodrowy

(articulatio coxae)

Pow.stawowe tworzą pow.księżycowatą panewki kości miednicznej

+ pow.stawowa głowy kości udowej

Więzadło udowo biodrowe, kulszowe, łonowe

Prosty Kulisto panewkowy

Wieloosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie i wyprost) Oś strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)

Oś pionowa (nawracanie i odwracanie)

Staw kolanowy (articulatio genus)

Pow.stawowe tworzą oba kłykcie kości udowej + pow.stawowe górne kłykci kości piszczelowych + pow.wewnętrzna rzepki przylegająca do klykcia kości udowej

Więzadła wew. (krzyżowe tylne, przednie i poprzeczne kolana )

Złożony Zawiasowo obrotowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie i wyprost) Oś pionowa (nawrac. i odwrac.)

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

KOŃCZYNA DOLNA WOLNA CD.

Staw piszczelowo strzałkowy (articulatio tibiofibularis)

Pow.stawową tworzy głowa kości strzałkowej + pow.stawowa strzałkowa piszczeli

Wiezadło przednie i tylne głowy strzałki Błona miedzykostna goleni

Więzozrost piszczelowo strzałkowy

Płaski: Bardzo mała ruchomość

STAWY STOPY

Staw skokowo goleniowy Skokowy górny (articulatio talocrularis)

Pow.stawowa wypukła tworzy bloczek kości skokowej z pow.górną pow.górną przyśrodkową + wklęsla pow.utwrorzona z pow.stawowej dolnej kości piszczelowej i pow.stawowa obu kostwk bocznej i przyśrodkowej

Wiezadlo przysrodkowe Więzadło skokowo strzałkowe przednie i tylne

Więzadło pietowo strzałkowe

Złożony

Bloczkowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy)

Staw skokowo piętowy Skokowy tylny (articulatio subtalaris)

Pow.stawowa piętowa tylna kości skokowej + pow.stawowa skokowa tylna kości piętowej

Więzadło skokowo piętowe boczne, przyśrodkowe i międzykostne

Złożony

Jednoosiowy: Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy

(odwracanie i nawracanie stopy)

Staw skokowo piętowo łódkowy poprzeczny stępu (articulatio

talocalcaneoonavic

ularis)

Pow.stawowa pietowa środkowa i przednia + pow.stawowa skokowa środkowa i przednia + pow.stawowa łódkowa głowy

Więzadlo przyśrodkowe Więzadło skokowo łódkowe

Więzadlo piętowo

łódkowe ipietowo łódkowe podeszwowe

Jednoosiowy: Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy

(odwracanie z

przywodzeniem i zgieciem podeszwowym, nawracanie z odwodzeniem i zgięciem grzbietowym stopy)

Piętowo sześcienny (articulatio calcaneocuboidea)

Siodełkowata pow.stawową sześcienną kości piętowej + pow.stawowa blizsza kości sześciennej

Więzadlo piętowo szescienne, piętowo szescienne podeszwowe Więzadlo podwszwowe

Prosty

Jednoosiowy: Oś strzałkowa (zwiększenie nawracania i odwracania w stawach skokowych dolnych)

Staw klinowo łodkowy (articulatio cuneonavicularis)

Pow.stawowa 3kości klinowatych

+ pow.stawowa kości klinowatej

Liczne i krótkie wiezadla zespajajace kosci ze sobą

Złożony

Półścisły

Ograniczona ruchomość z uwagi na płaskie pow.stawowe

Stawy stepowo środstopne (articulationes tarsometatarseae)

3 kości klinowate + kość sześcienna z podstawami I – V kości sródstopia

Liczne wiezadla wzmacniane przez torebkę stawowa

Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe

Stawy miedzyśródstop ne

(articulationes

intermetatarseae)

Pow.stawowa podstaw kości II – V

Płaski: Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe

STAWY PALCÓW STOPY

Stawy śródstopno paliczkowe

Głowy kości śródstopia z podstawami paliczków bliższych palców

Więzadło poboczne, podeszwowe i poprzeczne głebokie środstopia

Prosty

Kłykciowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna

(zgięcie podeszwowe i grzbietowe)

Staw międz.palicz.

Łączą paliczki każdego palca (w I 1 w pozostałych po 2 staw bliższe i dalsze)

Więzadła poboczne

Prosty

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna

STAWY JEDNOOSIOWE:

 • Głowowy dolny – szczytowo obrotowy (articulatio atlantoaxiales)
 • Głów żebrowych (articulatio capitumcostarum)
 • Żebrowo poprzeczne (articulatio costotransrersariae)
 • Promieniowo łokciowe bliższe i dalszy (aritculatio radioulnaris)
 • Śródręczno paliczkowy kciuka (articulatio metacarpophalangea pollicis)
 • Międztpaliczkowe ręki (articulationes interphalangeae manus)
 • Skokowo goleniowy – skokowy górny (articulatio talocrulalis)
 • Skokowo piętowy – skokowy tylny (articulatio subtalaris)
 • Skokowo łódkowo piętowy – poprzeczny stępu (articulatio talocalcaneoonavicularis)
 • Piętowo sześcienny (articulatio calcaneocuboidea)
 • Międzypaliczkowe stopy (articulationes interphalangeae)

STAWY DWUOSIOWE:

 • Głowowy górny – szczytowo potyliczny (articulatio atlantoocipitalis)
 • Łokciowy (articulatio cubiti)
 • Promieniowo nadgarstkowy (articulatio rdiocarpea)
 • Nadgarstkowo śródręczny kciuka - siodełkowaty (articulatio carpometacarpea pollicis)
 • Śródręczno paliczkowe (articulationes metacarpophalangae)
 • Kolanowy (articulatio genus)
 • Śródstopno paliczkowe (articulationes metatarsophalangeae)

STAWY WIELOOSIOWE:

 • Mostkowo obojczykowy (articulatio sternocalvicularis)
 • Barkowo obojczykowy (articulatio acromio calvicularis)
 • Ramienny (articulatio humeri)
 • Biodrowy (articulatio coxae)

STAWY PŁASKIE:

 • Nadgarstkowo śródręczny (articulationes carpometacarpeae)
 • Krzyżowo biodrowy (articulatiosacroiliaca)
 • Piszczelowo strzałkowy (articulatio tibiofibularis)
 • Klinowo łódkowy (articulatio cuneonavicularis)
 • Stępowo śródstopne (articulationes tarsometatarseae)
 • Międzyśródstopne (articulationes intermetatarseae)
 • Międzyśródreczne (articulatio intermetacarpeae)

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY GÓRNEJ

m.naramienny

(m.deltoideus)

Część obojczykowa

(koniec barkowy obojczyka) Część barkowa

(wyrostek barkowy łopatki) Część grzebieniowa (grzebień łopatki)

Guzowatość ramienna kości ramiennej

Skurcz całego mięśnia odwodzi ramie Skurcz części obojczykowej wysówa do przodu i nawraca ramię do przodu

Część grzebieniowa pociąga odwiedzione ramię do tyłu

m.nadgrzebienio wy (m.supraspinatus)

Dół nadgrzebieniowy łopatki

Szczyt guzka większego kości ramiennej

Odwodzi ramię i wygładza torebkę stawową

m.podgrzebieni owy (m.infraspinatus)

Dół podgrzebieniowy łopatki oraz powięż podgrzebieniowa

Guzek większy kości ramiennej

Odwraca ramię

napina torebkę stawową

m.obły mniejszy

(m.teres minor)

Brzeg boczny łopatki

Guzek większy kości ramiennej

Odwraca ramię

napina torebkę stawową

m.obły większy

(m.teres major)

Kąt dolny łopatki

Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej

Nawraca przywodzi i tyłozgina ramię

m.podłopat kowy (m.subscapularis)

Dół podłopatkowy i powięź podłopatkowa

Guzek mniejszy kości ramiennej

Nawraca i przywodzi ramię

MIĘSIE PRZEDNIE RAMIENIA

m.dwugłowy ramienia (m.biceps brachii)

Głowa długa

(guzek nadpanewkowy łopatki)

Głowa krótka

(wyrostek kruczy łopatki)

Guzowatość kości promieniowej

Zgina i odwraca przedramię

Głowa długa (odwodzi ramie) Głowa krótka

(zgina i przywodzi ramię)

m.kruczo ramienny (mcoracobriachia lis)

Wyrostek kruczy łopatki

Kość ramienna polowa długości trzonu

Nawraca

Zgina i przywodzi ramię do przedniej ściany klatki piersiowej

m.ramienny

(m.brachialis)

Przednia pow.trzonu kości ramiennej

Guzowatość kości łokciowej

Zgina przedramię

Wygładza torebkę stawową

MIĘŚNIE TYLNE RAMIENIA

m.trójgłowy ramienia (m.triceps brachii)

Głowa długa

(guzek panewkowy łopatki) Głowa boczna i przyśrodkowa

(tylna pow.trzonu kości ramiennej)

Wyrostek łokciowy kości łokciowej

Prostuje staw łokciowy

Głowa długa

(prostuje i przywodzi ramię)

m.łokciowy

(m.anconeus)

Nadklykieć boczny kości ramiennej

Brzeg tylni kości łokciowej

Prostuje staw łokciowy

Wygładza torebkę stawową

MIĘŚNIE PRZEDNIE PRZEDRAMIENIA

warstwa powierzchowna

m.nawrotny obły (m.pronatot teres)

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobasty kości lokciowej

Boczna pow. w połowie trzonu kości promieniowej

Nawaca i zgina przedramie w stawie łokciowym

m.zginacz promieniowy nadgarstka (m.flexor carpi radialis)

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej

Podstawa II i III kości śródręcza po stronie dłoniowej

Zgina przedramię w stawie łokciowym Bierze udział w nawracaniu przedramienia Zgina dloniowo rękę i odwodzi ją w kierunku promieniowym

m.dłoniowy długi (m.palmaris longus)

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej

Troczek zginaczy

Zgina dloniowo rękę i napina rozcięgno dłoniowe ręki

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE PRZEDNIE PRZEDRAMIENIA CD.

warstwa powierzchowna cd.

m.zginacz łokciowy nadgarstka (m.flexor carpi ulnaris)

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej i odcinek bliższy tylnego brzegu kości łokciowej

Pow.dłoniowa podstawy V

kości śródręcza

Zgina dłoniowo rękę i odwodzi ja w kierunku łokciowym

m.zginacz powierzchowny palców

(m.flexor

digitorum superficjalis)

Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej

wyrostek dziobasty kości lokciowej

przednia pow.kośći promieniowej w odcinku bliższym

Dwa ścięgna powierzchowne (podstawa paliczków środkowych III i IV palca) Dwa ściegna polożone głebiej

(policzki II i V palca)

Zgina wszystkie stawy nad którymi przebiega (łokciowy, śródręczno paliczkowy, międzypaliczkowy)

Dloniowo zgina rękę

warstwa głęboka

m.zginacz głęboki palców (m. flexor digitorum profundus)

Przednia pow.trzonu kości łokciowej i przyległa część błony międzykostnej

Podstawa paliczków dalszych od II doV palca

Zgina dłoniowo rękę i wszystkie stawy palców

II – V

Zbliża do siebie rozstawione palce

m.zginacz długi kciuka

(m.flexor pollicis

longus)

Przednia pow.trzonu kości łokciowej i przyległa część błony międzykostnej

Podstawa dalszego paliczka kciuka

Zgina rękę i stawy kciuka

m.nawrotny czworoboczny (m.pronator quadratus)

Przednia pow.części dalszej trzonu kości łokciowej

Przednia i boczna pow.trzonu kości promieniowej

Nawraca przedramie

(dziala tylko na staw promieniowo łokciowy dalszy)

MIĘŚNIE BOCZNE PRZEDRAMIENIA

m.ramienno promieniowy (m.brachioradialis

Brzeg boczny kości ramiennej poniżej polowy jej długości

Wyrostek rylcowaty kości promieniowej

Zgina przedramię w stawie łokciowym

Nawraca i odwraca przedramię

m.prostownik promieniowy dplugi nadgarstka (extensor carpi radialis longus)

Brzeg boczny kości

Pow.grzbietowa podstawy II

kości śródręcza

Prostuja i zginaja rękę

Zginają staw łokciowy

m.prostownik promieniowy krótki nadgarstka

(extensor carpi

radialis brevis)

Nadkłykieć boczny kości ramiennej

Pow.grzbietowa podstawy

III kości śródręcza

Prostuja i zginaja rękę

Zginają staw łokciowy

m.odwracacz

(m.supinator)

Nadkłykieć boczny kości ramiennej i tylna strona nasady bliższej kości łokciowej

Kość promieniowa poniżej guzowatości promieniowej

Odwraca przedramię

MIĘŚNIE TYLNE PRZEDRAMIENIA

warstwa powierzchowna

m.prostownik palców (m.extensor digitorum)

Nadkłykieć boczny kości ramiennej i wiązadło poboczne promieniowe

Podstawy dalsze paliczków palców trójczłonowych

Prostuje i zgina rękę

Prostuje palce i odwodzi w stawach środręczno paliczkowych

m.prostownik palca malego (extensor digiti minimi)

Nadkłykieć boczny kości ramiennej

Część grzbietowa V palca

Prostuje i przywodzi V palec

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE TYLNE PRZEDRAMIENIA CD

warstwa powierzchowna cd.

m.prostownik łokciowy nadgarstka (m.extensor carpi unalis)

Nadkłykieć boczny kości ramiennej i tylna pow.kośći lokciowej

Podstawa V kości śródręczna po stronie grzbietowej

Prostuje i odwodzi rękę

warstwa głęboka

m.odwodziciel długi kciuka (m.abductor pollicis longus)

Tylna pow.obu kości przedramienia i blona międzykostna

Podstawa I kości śródręcza

Odwodzi rękę w kierunku promieniowym

Zgina rękę dłoniowo

Odwodzi i odprowadza kciuk

m.prostownik krótki kciuka (m.extensor pollicis brevis)

Tylna pow.kości przedramienia i blona międzykostna

Podstawa bliższego paliczka kciuka

Prostuje i odwodzi kciuk

Odwodzi rękę w kierunku promieniowym

m.prostownik długi kciuka (m.extensor pollicis longus)

Tylna pow.kości łokciowej i blona międzykostna

Podstawa dalszego paliczka kciuka

Przywodzi i przostuje kciuk we wszystkich jego stawach

Prostuje rękę

MIĘŚNIE RĘKI

mięśnie kłębu

m.odwodziciel krótki kciuka (m.abductor pollicisbrevis)

Troczek zginaczy ikość łódeczkowata

Brzeg boczny podstawy bliższego paliczka kciuka

Odwodzi i przeciwstawia kciuk

m.zginacz krótki kciuka (m.flexorpollicis brevis)

Poprzedni mięsień nieco przyśrodkowo od niego na troczku zginaczy obu kościach czworobocznych i kości główkowatej

Podsawa bliższego paliczka kciuka

Zgina kciuk w stawie śródręczno paliczkowym

m.przeciwstawi acz kciuka (m.opponeus pollicis)

Troczek zginaczy obu kościach czworobocznych i kości główkowatej

Powierzchnia boczna I kości śródręcza

Przywodzi kciuk

Przeciwstwia go pozostałym palcom

m.przywodiciel kciuka (m.adductor pollicis)

Wiązadło promieniste nadgarstka i kosci główkowaej oraz na III kości śródręcza

Bliższy paliczek kciuka

Przywodzi kciuk

Przeciwstawia go innym palcom

Zgina w stawie śródręczno paliczkowym

mięśnie kłębika

m.dłoniowy krotki

(palmaris brevis)

Brzeg łokciowy rozcięgna dloniowego ręki oraz trozczek zginaczy

Skóra brzegu łokciowego reki

Wywołuje zmarszczki na brzegu łokciowym dloni

m.odwodziciel palca małego (m.abductor digiti minimi)

Wynioslośc przyśrodkowa nadgarstka

Brzeg przyśrodkowy bliższego paliczka palca V

Odwodz mały palec

Zgina go w stawie środręczno paliczkowym

Prostuje w stawach międzypaliczkowych

m.zginacz krótki palca małego (flexor digitiminimi brevis)

Wynioslośc przyśrodkowa nadgarstka

Podstawa bliższego paliczka palca małego

Zgina palec mały w stawie środręczno paliczkowym

m.przeciwstawi acz palca małego (m.opponens digiti minimi)

Wynioslośc przyśrodkowa nadgarstka

Przyśrodkowa pow. V kości środręcza

Nieznacznie przeciwstawia palec V

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIŚNIE RĘKI CD

mięśnie środkowe dłoni

m.glistowate

(m.lumbricales)

Cztery małe mięśnie położone między ścięgnami zginacza głębokiego palców

ścięgna końcowe przechodzą na stronę grzbietową gdzie łączą się z rozcięgnem grzbietowym palców

Zginają palce trójczłonowe w stawach śródręczno paliczkowych

Prostują w stawach międypaliczkowych

m.międzykostne

(m.interossei)

Kości śródręcza

ścięgna końcowe przechodzą na stronę grzbietową gdzie łączą się z rozcięgnem grzbietowym palców

Zginaja, odwodzą, przywodzą palce w stawach śródręczno paliczkowych Prostują w stawach międypaliczkowych

MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ

(czyli mięśnie miednicy)

wewnętrzne mięsie miednicy

m.biodrowo lędzwiowy (m.iliopsoas) m.lędzwiowy większy (m.psoas major)

m.biodrowy

(m.iliacus)

Składa się z dwóch mięśni: lędzwiowego wiekszego i biodrowego

m.biodrowo lędzwiowy (m.iliopsoas) m.lędzwiowy większy (m.psoas major)

m.biodrowy

(m.iliacus)

Warstwa powierzvhowna (boczna pow.trzonu ostatniego kręgu piersiowego i czterech górnych kręgów lędzwiowych )

Warstwa głeboka (wyrostki żebrowe wszystkich kręgów lędźwiowych)

Dół biodrowy

Krętarz mniejszy kości udowej

Kretarz mniejszy kości udowej

Zgina staw biodrowy

Przywodzi i odwraca udo

Kurczac się obustronnie zgina kręgosłup w odcinku lędzwiowym w przód przy jednostronnym skurczu w bok

Podnosi tułów przy ustalonych kończynach dolnych

Przywodzi i odwraca udo

Podnosi tułów przy ustalonych kończynach dolnych

m.lędxwiowy mniejszy (m.psoas minor)

Jest mięśniem niewielkim i niestałym

Położony od przodu od m.lędzwiowego wiekszego

Napina powięź biodrową

zewnętrzne mięśnie miednicy

m.pośladkowy wielki (m.gluteus maximus)

Pow.posladkowa talerza biodrowego do tyłu od kresy pośladkowej tylnej Boczny brzeg kości krzyzowej i guzicznej Wiązadlo krzyżowo guziczne

Włókna części górnej (pasmo biodrowo piszczelowe powięzi szerokiej uda) Włókna dolnej częsci

(guzowatość pośladkowa kości udowej)

Prostuje staw biodrowy

Utrzymuje pionową postawę ciała Obustronny skurcz wysuwa miednicę ku przodowi a jednostronny w bok (przy ustalonych kończynach dolnych)

Prostuje kolano

Odwraca i przywodzi udo

m.napinajacy powięź szeroką (m.tensor fasciae latae)

Kolec biodrowy przedni górny

Powięź pośladkowa

Kłykieć boczny kości piszczelowej

Zgina, nawraca i odwodzi udo

Napina powięź szeroka

Ustala wyprostowany staw kolanowy przyczyniając się do utrzymania pionowej postawy ciała

Zgięty staw kolanowy zgina jeszcze bardziej

m.pośladkowy średni (m.gluteus medius)

Pow.pośladkowa talerza biodrowego miedzy kresą pośladkowa przednią a tylnia

Krętarz większy kości udowej

Odwodzą udo

Pochylaja miednice w bok (przy ustalonych kończynach dolnych)

Część przednia zgina i nawraca staw biodrowy

Część tylna prostuje i nawraca go

m.pośladkowy mały (m.gluteus minius)

Pow.pośladkowa talerza biodrowego miedzy kresą pośladkowa dolną a przednią

Krętarz większy kości udowej

Odwodzą udo

Pochylaja miednice w bok (przy ustalonych kończynach dolnych)

Część przednia zgina i nawraca staw biodrowy

Część tylna prostuje i nawraca go

m.gruszkowaty

(m.piriformis)

Miedniczna pow.kości krzyżowej na wysokości drugiego do czwartego jej segmentu

Przyśrodkowa strona krętarz większego kości udowej

Odwraca, odwodzi i prostuje udo

m.zasłaniacz wewnętrzny (m.obturatoriusin ternus)

Pow.wewnętrzna błony zasłonowej i kostne ograniczenie otworu zasłonionego

Dół krętarzowy kości udowej

Odwraca , przywodzi i prostuje udo

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE OBRĘCZY KOŃCZYNY DOLNEJ CD

(czyli mięśnie miednicy)

wewnętrzne mięsie miednicy cd

m.bliżniacze górny i dolny (m.gemelli superior et inferior)

m.bliźniaczy górny (kolec kulszowy) m.bliźniaczy dolny (guz kulszowy)

Dół krętarzowy kości udowej

Wspomagają działanie m.zasłaniacza wewnętrznego

m.czworoboczn y uda (m.quadratus femoris)

Guz kulszowy

Grzebień między krętarzowy kości udowej

Odwraca , przywodzi i prostuje udo

m.zasłaniacz zewnętrzny (m.obturatorius externus)

Pow.zewnętrzna błony zasłonowej i kostne ograniczenie otworu zasłonionego

Dół krętarzowy kości udowej

Wspomaga czynności m.czworobocznego uda

MIĘŚNIE PRZEDNIE UDA

m.krawiecki

(m.sartorius)

Kolec biodrowy przedni górny

Poniżej kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej

Zgina , odwodzi i odwraca udo

Zgina i nawraca goleń

m.czworogłowy uda (m.quadrceps femoris) m.prosty uda

(m.rectus femoris)

m.obszerny boczny (m.vastus lateralis) m.obszerny

przyśrodkowy

(m.vastus medialis) m.obszerny posredni (m.vastus intermedius)

Największy pod względwm masy mięsień człowieka

Położony na przedniej pow.uda. Dzieli się na cztery głowy

Silnie prostuje staw kolanowy

Zgina, odwodzi i odwraca udo

m.czworogłowy uda (m.quadrceps femoris) m.prosty uda

(m.rectus femoris)

m.obszerny boczny (m.vastus lateralis) m.obszerny

przyśrodkowy

(m.vastus medialis) m.obszerny posredni (m.vastus intermedius)

Kolec biodrowy przedni dolny i torebka stawowa Krętarz większy

Kresa międzykrętarzowa

Warga boczna kresy chropowatej kości udowej Warga przyśrodkowa kresy chropowatej kości udowej

Przednio boczna strona trzonu kości udowej

Rzepka

Guzowatość piszczeli

Podstawa i brzegi rzepki

Guzowatość piszczeli

Silnie prostuje staw kolanowy

Zgina, odwodzi i odwraca udo

m.stawowy kolana (m.articularis genus)

Przednia pow.uda

Torebka stawu kolanowego

Wygładza fałdy torebki stawowej podczas prostowania stawu kolanowego

MIĘŚNIE PRZYŚRODKOWE UDA

m.grzebieniowy

(m.pectineus)

Grzebień i guzek łonowy

Kresa grzebieniowa kości udowej poniżej krętarza mniejszego

Przywodzi, odwraca i zgina udo

m.smukły

(m.gracjalis)

Gałąź dolna kości łonowej i przylegająca część gałęzi kości kulszowej

Poniżej kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej

Przywodzi, zgina i odwraca udo

Zgina i nawraca goleń

m.przywodziciel długi (m.adductor longus)

Gałąź górna kości łonowej

(obok spojenia łonowego)

Środkowa trzecia część wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowej

Przywodzi, odwraca i zgina udo

m.przywodziciel krótki (m.adductor brevis)

Przednia pow.gałezi kości łonowej

Trzecia górna część wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowej

Przywodzi, odwraca i zgina udo

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: