REKLAMA

Choroby otępienne

Choroba Alzheimera (a raczej otępienie typu alzheimerowskiego)

 • stany lękowe, depresja, zab. zachowania, dziwactwa
 • zab. pamięci zwłaszcza świeżej
 • zab. afatyczne, apraksja
 • zab. orientacji wzrokowo-przestrzennej
 • postępujący zespół otępienny
 • niekiedy napady padaczkowe i zab. pozapiramidowe
 • TK głowy- rozlany zanik kory i poszerzenie komór

Choroba Picka

 • częściej u kobiet
 • afazja
 • otępienie
 • zab. zachowania
 • TK głowy-zanik płatów czołowych i skroniowych

Zespoły otępienne na tle naczyniowym

Otępienie wielozawałowe – udarowe narastanie objawów, zespół otępienny, różnego typu objawy ogniskowe, objawy uogólnionej miażdżycy, w TK głowy – ogniska zawałowe i zanik

Choroba Binswangera – nieco częściej u mężczyzn, prawie wyłącznie u chorych z nadciśnieniem tętniczym, zespół otępienny, objawy ogniskowe, często napady padaczkowe, w TK głowy –symetryczne ogniska hipodensyjne w istocie białej z obecnością ognisk zawałowych

Otępienie podkorowe

 • choroba Parkinsona
 • choroba Huntingtona
 • choroba Wilsona
 • postępujące porażenie nadjądrowe
 • otępienie wzgórzowe na tle naczyniowym

Ograniczony charakter zaburzeń pamięci, szczególnie spowolnienie aktywności intelektualnej i apatia, brak afazji, apraksji i agnozji.

Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne

 • niektóre guzy mózgu
 • przewlekły krwiak podtwardówkowy
 • wodogłowie komunikujące
 • niektóre przypadki przewlekłej encefalopatii anoksycznej
 • encefalopatia wrotna
 • niektóre zab. endokrynne (niedoczynność tarczycy, hipoglikemia w przebiegu wyspiaka)
 • niedobory witaminowe (wit. B1, B6, B12, PP)
 • sarkoidoza
 • kolagenozy
 • zapalenie tętnic olbrzymiokomórkowe
 • kiła
 • przewlekłe zapalenie opon
 • przewlekle zatrucie
 • uboczne działanie leków (neuroleptyki, steroidy, brom)

PADACZKA

Uproszczona klasyfikacja napadów padaczkowych

Napady uogólnione

Napady częściowe

n. nieświadomości

n. częściowe proste z objawami ruchowymi

n. toniczno-kloniczne

n. częściowe proste z objawami czuciowymi

n. toniczne

n. częściowe proste z objawami

zmysłowymi

n. kloniczne

n. częściowe proste z objawami

autonomicznymi

n. miokloniczne

n. częściowe proste z objawami

psychicznymi

n. atoniczne

n. częściowe złożone

napady pierwotnie uogólnione napady wtórnie uogólnione

Padaczka związana z wiekiem

Zespół Westa – niemowlęta i małe dzieci, napady zgięciowe, u większości opóźnienie rozwoju psychoruchowego, hipsarytmia w eeg, niepomyślne rokowanie
Zespół Lennoxa-Gastauta – wiek przedszkolny, napady miokloniczno –atoniczne, toniczne, przeważnie zahamowanie rozwoju psychoruchowego, zespoły iglica –fala 2-2,5 Hz w eeg, rokowanie niepomyślne
Piknolepsja – wiek 4-14 lat, liczne napady nieświadomości, rozwój prawidłowy, zespoły iglica-fala 3 Hz w eeg, pomyślne rokowanie
Młodzieńcza padaczka miokloniczna – okres pokwitania, napady miokloniczne i toniczno- kloniczne, rzadziej napady nieswiadomości, zespoły wieloiglic z falą w eeg
Padaczka rolandyczna – wiek 3-13 lat, głównie śródsenne napady toniczno-kloniczne, wtórnie uogólnione, napady częściowe proste dotyczące gardła i krtani (nieartykułowane dźwięki, niemożność mówienia), iglice w ok. centralno-skroniowej w eeg, pomyślne Rokowanie
Padaczka z wyładowaniami w ok. potylicznej – napady częściowe proste z objawami wzrokowymi, napady kloniczne jednostronne, uogólnione toniczno-kloniczne, także napady częściowe złożone, zespoły iglica-fala w ok. potyliczno-skroniowych, pomyślne rokowanie

Napady drgawkowe w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej i metabolizmu

 • hipernatremia -leki (środki p. depresyjne, niektóre antybiotyki
 • hiponatremia
 • hipokalcemia
 • hiperkalcemia
 • hipomagnezemia
 • hipofosfatemia
 • hipoglikemia
 • porfiria
 • nadczynność tarczycy
 • ostra niewydolność wątroby
 • ostra niewydolność nerek
 • dializoterapia

Przyczyny padaczki objawowej

 • wady rozwojowe
 • uszkodzenia zakaźne i toksyczne płodu
 • urazy płodu
 • asfiksja
 • urazy mózgu
 • guzy mózgu
 • zapalenie opon i mózgu
 • pasożyty mózgu
 • choroby naczyniowe mózgu (naczyniaki, miażdżyca, ogniska udarowe, zapalenia żył mózgu)
 • zatrucia (m.in. alkohol)
 • choroby metaboliczne
 • inne choroby (stwardnienie rozsiane, niektóre choroby zwyrodnieniowe)

Napady niepadaczkowe

 • omdlenia (zwykłe, ortostatyczne, zespół kaszlowo-omdleniowy, omdlenie mikcyjne)
 • zespół zatoki tętnicy szyjnej
 • zaburzenia rytmu serca
 • przemijające zab. krążenia mózgowego
 • migrena
 • choroba Meniere’a i łagodne położeniowe zawroty głowy
 • narkolepsja
 • katapleksja
 • bezdech śródsenny
 • hipoglikemia
 • hiperwentylacja
 • tężyczka
 • histeria
 • choroba tików
 • inne napadowe ruchy mimowolne
 • napady zatrzymania oddechu u dzieci

Zasady leczenia padaczki

 • pewność rozpoznania
 • właściwy wybór leku wg typu napadów
 • rozpoczynanie od leku I wyboru
 • monoterapia (ew. racjonalna politerapia)
 • dostateczne dawkowanie
 • w razie potrzeby monitorowanie stężenia leku w surowicy
 • właściwe prowadzenie leczenia
 • odpowiednio długie leczenie
 • nie wolno nagle przerywać leczenia
 • b. wolne odstawianie leczenia

obserwacja objawów ubocznych

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: